Vydavatelství Leviathan

APOKALYPSA: POSLEDNÍ REVOLUCE

Svět se probudil do disharmonie. Přes gigantické přírodní katastrofy, které si sám přivedl, se přenesl do zmatku, kde nejedna duše tápe a neví, jak dál. Náboženství se roztrhala na tisíce kousků. Nikdo už ničemu nevěří a nikdo nikomu není schopen pomoci. Jediným bohem se tak stala Moc, která společně s penězi drancuje svět od jeho základů… Třetí světová válka již dávno započala. Ovšem nepřítel je neviditelný - jde o válku stínů, kde na lidstvo útočí nelidskost. Mnozí z davu neslyší a nechají se klamat, proto jsou předem poraženi a zotročeni. Ovšem jsou zde i tací, kteří slyší a bubnují do zaprášených bubnů doby, aby pozvedli její padlý prapor. Vládne chaos, strach, beznaděj a utrpení.

Toto je doba Antikrista.

Apokalyptický příběh poslední části Bible staví obrazy svatého Jana do roviny naší blízké budoucnosti. Kniha vypráví o tajném společenství, které vyprovokuje lidstvo k největší materiální i duchovní revoluci, jakou od svého zrození nepamatuje. Bůh je v dnešní době úpadku oslaben. Něco se musí stát.

A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení,
Jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné to bylo zemětřesení.
A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila.

Zjevení Janovo: 16:18

Petr Junek – hudební a filmový vydavatel debutoval v roce 2002 se svou básnickou sbírkou Zánícení. Od roku 2005 přispívá do rockového webzinu Fobiazine. Ve svém undergroundovém vydavatelství IFA records dopomohl na svět stěžejním nahrávkám kapel jako jsoou Agony, FOB nebo Mater Monstifera. Neangažuje se v žádných organizovaných spolcích nebo sektách, naopak je nešetří kritikou. Díky prvnímu vydání knihy Apokalypsa – poslední v roce 2006 má i on sám zkušenosti s kritikou, k níž říká:

"Je zvláštní jak Křesťané se dívají na svou víru. Hrdě se probírají příběhy Bible a vůbec jim nedochází jak jsou tyto příběhy krvavé a brutální. Jako by četli nějakou pohádku pro děti. A když jim někdo připomene násilnost jejich modly, cítí se uraženi. Stejně jako se cítili při čtení mé knížky, protože je plná rouhání. Nepochopili, že čtou vlastní příběh přepracovaný do reálnějšího světa."

K jeho temným myšlenkám obsažené v dílu se pak vyjadřuje takto:

"Temnota pro mě znamená vzpouru. Je to kruh lidí, názorů a činů, které žijí svým vlastním životem a nejsou omezeni diktátem doby ani vyšších mocí. Jen díky filozofii Temnot je svět na tak vysoké technické a vědecké úrovni. Díky těmto výjimečným lidem máme rozmanitou kulturu, určitou svobodu a neutuchající touhu jít dál. Zatímco církev v čele s Kristem dokázala akorát tak drancovat svět svou utopií a válkami, filozofové Temnot vytvořili svět, ve kterém se dá trochu žít."

Ukázka z knihy (Druhá kapitola – Zrození (pohřeb princezny Temnot))

Byl večer, obloha jen líně vcházela do praporů nastávající noci, při níž měl proběhnout pohřeb. Žádný kostel, žádný kněz, žádné svatořečení. Jen černá rakev se zlatými obručemi, zpustlý hřbitov a zástup v černém. Dlouhý tisícový zástup lidí kráčel lesní cestou. První čtyři nesli rakev, ostatní měli v rukách zapálenou svíci. Cíl jejich cesty byl nedaleký hřbitov, kde měla Shelly naposledy spočinout. Společenství kráčelo ve svých těžkých chvílích dolů ke hřbitovu. Na paty se jim lepilo bláto. Jeden z nich se ohlédl - byl to Francois. Pohlédl do lesů, kde se mezi stromy leskly oči vlků, kteří pozorovali pohřeb své vévodkyně. Ty oči svíraly jasné planoucí znamení. Zvedl se vítr a jeho chorál se rozezněl nad krajem v melodii tak smutné, že i to nejtvrdší srdce muselo puknout. A za zástupem táhl se stín – nejvyšší bytost světa Neviděných - Eniel. Hřbitov byl ponořen do chladné mlhy, plot i hřbitovní zídka byly poničené. Jen hlavní brána byla trochu udržována. Svět za ní byl pouhou prázdnotou. Uvnitř hřbitova byl vykopaný hrob skrápěný slzami. Těch, jež ji milovali. Procesí se obstoupilo okolo něj. Nosiči položili rakev na připravená prkna příčně přes jámu a udělali ctnostně dva kroky zpět. Nastalo hluboké ticho prolité smutkem, do nějž zářily plačtivé hvězdy a hejna havranů skřehotala svou bolestnou píseň. Muž bez tváře vše pozoroval z druhé strany za zídkou. Nikdo si ho za celou tu dobu nevšiml, ačkoli mnozí cítili jeho přítomnost. Peter pokývl a nosiči se chopili provazů, jimiž byla podvázána rakev. Další poponesli prkna stranou. Poté nosiči spustili rakev na dno hrobu.

"Miloval jsem jí," zašeptal potichu Francois a hned nato do něj vjel vztek. Prošel kolem nosičů až k náhrobnímu kameni tak, aby ho všichni viděli.

"Měla být královnou Temnot, pravým klenotem, jenž vynese ohnivé znamení. Její krása měla plout po transparentech. Ona měla být vším, čím svět snad mohl být. Můj sen se rozkládá jako maso padlé zvěře a již nikdy nemůže povstat, jestliže pomsta nedosáhne svého. My všichni známe viníka. Již příliš dlouho nám zkracuje žíly. Zabíjí nás jak hmyz, ať máme vinu, či nikoliv. Teď je čas předložit mu účet. Vyzývám vás! Andělé Temnot, otevřeme brány Pekel dříve, než přestaneme dýchat. Čekáme již příliš dlouho. Svět se probouzí každý den do disharmonie a my se na to jen máme dívat? Je čas zakročit!"

Dav tiše zašuměl nad Francoisovými slovy hněvu. Do toho však vstoupil Peter:

"Jednáš v afektu Francoisi. Vše je jasně dané. Nebojte se zániku. Již brzy přijde den, který naši hvězdu povznese až k samotným Nebesům. Náš cíl je jasně dán a je vepsán do Knihy knih, musíme mít trpělivost."

"A na co budeme čekat? Až nás všechny pobijí, až z nás všech vysají život, umučí v hrozných nemocech? Na to chceš Petre čekat? Mé srdce je zraněné, avšak velí k útoku."

Sklonil se k rakvi.

"Pohleď! Zde leží můj život. Miloval jsem ji jako nikdo z vás. Za úplňku jsme tančili na lukách pod ochranou hor, létali nad světem. A dnes? Dnes je mrtvá! Mrtvá a chladná jako kámen."

(Peter svým chladným klidem rozeného vůdce rukou zastavil Francoise a otočil se k davu.

"Náš čas se blíží. Včerejší noci jsem měl sen. Rozmlouval jsem s Enielem, ukázal mi obrazce následujících dnů:

Stál jsem uprostřed noci na opuštěné cestě. Přistoupil ke mně a zeptal se mě. "Co vidíš"? A já řekl: "Vidím světlo na konci své cesty." "Jaké je to světlo?" zeptal se opět. "Je to světlo ohně." "A dál? řekni mi co vidíš dál," popichoval mě. "Vidím tváře, tváře mrtvých, tváře mých přátel. Vycházejí z toho ohně, zvětšují se a pak se rozplývají. Jako by byly z mlhy." "A dál?" zeptal se znovu… "Oni pláčou, jejich velké slzy kanou do ohně." "Proč pláčou?"

"Pláčou štěstím, neboť oni dosáhli svého vítězství." "A co dál, co vidíš, povídej Petře, mé uši jsou napjaté." "Chaos, vidím chaos, lidé poletují sem a tam, berou své děti, psy – utíkají." "Kdo jsou ti lidé?" "Jsou vinní, všichni žijí v základní vině. Jejich nevědomost je učinila slepými a dnes trpí za své křivdy." "A co tví přátelé, ti jsou také vinní?" " Ne, oni jsou ti, kdo to město zapálili." "Řekl jsi město?" "Ano vidím celé město, město v plamenech jehož středem protéká řeka krve a jehož jméno je Hřích." "A co dál, co vidíš?" "Vidím Ježíše na kříži nad tím městem jak se na to dívá a z očí mu stékají velké slzy. Syn Boží pláče." "A proč Petře, řekni mi proč pláče?" "Protože jeho svět se hroutí. Lidé zapomněli na jeho odkaz, přestali ho milovat. Zapomněli jeden na druhého. A co hůř, ti kteří jednali jeho jménem ho zradili." "A co dál, co dál vidíš?" "Vidím dívku, krásnou jak jarní růže. Ona také pláče a rozmlouvá s Ježíšem." "O čem se baví?" "Ona se ho ptá . Jak jsi mohl?! A on jí odpovídá – A jak jste mohli vy?" "A co dál, co vidíš?" "Vidím Peklo, jak se vlévá do ulic. Brány se otvírají a všechny živly padají na zem, knížectví Temnot povstává." "Řekni, co vidíš dál?" "Vidím vládce, jak usedá na svůj trůn a ujímá se vlády. Je to Antikrist, syn Satanův – náš pán." Eniel se na chvíli odmlčel a pak se mě opět zeptal. "Pamatuješ si na to město?" "Ano." "Nejmenuje se hřích, ale Harmageddon." "Kde je? Jaké město je Harmageddon?" "Ne, ještě není čas…Vše podstatné se dozvíš později," řekl a zmizel.

Knihu můžete koupit v našem internetovém obchodě DuchShop

ISBN: 9788026000891
Doporučená cena: 200,- Kč
Vydalo nakladatelství Leviathan, 2. vydání, brož., 204 stran

ZRCADLO PEKEL – PRVNÍ KNIHA BOLESTI

Po letech působení a publikování v řadě periodik přichází filmař, novinář a muzikant Pavel Žďárek se svou první knihou. Jde o sbírku hororových povídek, které napsal v rozmezí několika let. První kniha bolesti obsahuje 10 originálních povídek pracujících s hrůzou a děsem různého druhu: od šílených vrahů, kolem kterých cáká krev, přes plíživý strach z vlastních rodinných příslušníků, až po samotné peklo plné démonů. Autor nechává naplno pracovat svou fantazii, ve které je dost místa pro znetvořená monstra i lidi, jimž monstra sídlí uvnitř duše.

Kniha mapuje několikaletou tvorbu, takže lze sledovat (u každé povídky je datum, kdy byla napsaná), jak se v průběhu času vyvíjel autorův styl. Jen jediná povídka, úvodní Zrcadlo pekel, již byla časopisecky publikována, s ostatními se v této knize setkáváte poprvé. Každou z povídek doprovází působivá černobílá ilustrace od malíře a grafika Petra Šambergera, který je také autorem obálky a grafické úpravy.

Jedenáctá povídka Bobřík mlčení, označená v knize jako Bonus, ukazuje, že nejen svět děsu a nočních můr, ale i humor je Žďárkovi vlastní.

Obsah:

Ukázka z knihy (povídka Léčba šokem):

"Mimochodem," obrátila se slovem na doktora: "Na co máš tu stříkačku? Respektive, co v ní máš? Nechceš jí, doufám, nějak otupit smysly, aby toho méně cítila, že né?!"

"Neboj," odpověděl doktor Krytina, který stál v této chvíli za ní: "Víš, tvoje dcera mi nabídla, že když se zbavíme tebe, ona se mnou klidně k moři pojede a navíc mě bude poslouchat na slovo. No není drzá? Ona si myslí, že by se mi to snad líbilo."

Doktor se zasmál. Matka pustila dceři nos a ta rychle lapala po dechu. Matka ji nechala dýchat a dívala se jí do vyděšených očí. Jak ji a ty její oči nesnášela. Neodolala touze do nich znovu plivnout.

"Je to drzá svině," řekla: "Možná si myslela, že jsi se mnou jenom kvůli sexu. Nechápe, co je to láska."

"No, právě," řekl doktor a ještě jednou zkontroloval stav tekutiny ve stříkačce: "Máš chytrou dceru."

Knihu můžete koupit v našem internetovém obchodě DuchShop

ISBN: 9788023961447
Doporučená cena: 198,- Kč
Vyšlo 31. července 2007
Vydalo nakladatelství Leviathan, 1. vydání, brož., 194 stran